Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
YENİ DEVA ECZANESİ
Burç Mah. İstasyon Cad. No:25/A
(0248) 2334111
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

 Burdur İl Sağlık Müdürlüğü / Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü
 
 
İsmail DEMİREL
Şube Müdürü
 
 
  Lütfi ORAL  
 
Ümmühan GÖKALP Hayriye ÇAKIROĞLU Serpil ARSLAN
     
 
   
Sağlık Bilgi Sistemleri
1. Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,
2. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek,
3. Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
4. Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,
5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Sağlığın Araştırılması
1. Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
2. Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
3. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,
4. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
5. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Sağlığın Geliştirilmesi
1. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarım teşvik etmek,
2. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek,
3. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumlan ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,
4. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak,
5. İl Müdürlüğünün basın ve halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,
6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Halk Sağlığı
1. Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek,
2. Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek,
3. İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,
4. Halk sağlığı müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin belirli periyotlarla denetimini yapmak,
5. Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,
6. Görev alanına giren diğer konularda gereken denetlemeleri yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Kalite ve Performans İl Koordinatörlüğü
1. İldeki kurum ve kuruluşların performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Bakanlığa ulaştırmak,
2. İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak,
3. İldeki kurum ve kuruluşları HKS çerçevesinde yılda 2 kez değerlendirmek,
4. Kurum ve kuruluşların HKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,
5. İldeki kurum ve kuruluşlarda HKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,
6. İldeki Acil Sağlık Hizmetlerini,‘‘112 Hizmet Kalite Standartları‘‘ çerçevesinmde değerlendirmek,
7. Bürokrasinin azaltılması ve idari basitleştirme konusunda ilgili mevzuatlar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
8. Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,
9. Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,  
10. Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,
11. İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girmek.
Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr